qr code

Om kursen

Två undervisningsupplägg

Om kursen

Två undervisningsupplägg

Du ska under kursens gång planera, genomföra och skriftligen redovisa två undervisningsupplägg.

Ett undervisningsupplägg kan sträcka sig över en eller flera lektioner.

De två uppläggen ska ha följande teman:

Programmering i Scratch
Du väljer själv om det ska handla om nybörjarprogrammering eller om du vill förutsätta att eleverna redan kan grunderna.
Programmering i Processing eller Python
Du väljer själv om det ska handla om nybörjarprogrammering eller om du vill förutsätta att eleverna redan kan grunderna. Detta undervisningsupplägg bör genomföras i samma klass som tidigare fått lära sig programmera Scratch. I efterreflektionen bör du jämföra blockprogrammering med textbaserad programmering. Har eleverna haft någon nytta av att först lära sig Scratch? I sådana fall, på vilket vis har de kunnat använda tidigare programmeringskunskaper? Hade det gått lika bra att lära ut textbaserad programmering direkt, utan att först lära ut blockprogrammering?

Den skriftliga redovisningen av varje lektionsupplägg ska bestå av två delar. En del som du lämpligen skriver innan lektionen genomförs och en del som du skriver efteråt. De två delarna beskrivs nedan som Förarbete och Avslutande reflektion.

Förarbete

I delen förarbete bör du ha med följande rubriker

Förkunskaper och förberedelse
Vilka förkunskaper ska eleverna ha inför lektionen/lektionerna? Krävs det att ni har gjort någonting inför lektionsupplägget? Om programmeringen knyter an till något ni gjort i matematikundervisningen bör detta nämnas här. Om lektionen handlar om mikrodatorer eller robotar bör eventuella förberedelser som du gör nämnas här.
Planerad tidsåtgång
Beskriv hur lång tid du i förväg beräknar att ditt upplägg ska ta.
Lärandemål
Beskriv vad du förväntar att eleverna ska lära sig. Om ditt upplägg innefattar grundläggande programmeringsbegrepp, eller om du vill knyta an till begrepp inom matematiken, bör detta stå med här. Om du förväntar dig att elever ska ta egna initiativ och ägna sig åt eget skapande, nämner du det här. Om du hoppas kunna väcka intresse, eller vill kunna vrida och vända på begrepp, eller vill att eleverna ska få en ökad förståelse ‐ skriver du det här.
Material
Under den här rubriken beskriver du eventuellt material som du vill använda. Materialet kan vara videofilmer som eleverna ska se, program som andra eller du själv gjort som eleverna ska studera eller remixa, programmeringsuppgifter eller övningar som du själv eller någon annan gjort, m.m. Det går också bra att inte använda något material alls. Material som du gör själv kan du antingen kortfattad beskriva eller lämna in som en bilaga till redovisningen.
Genomförande
Beskriv kort hur du tänker genomföra lektionen och beskriv särskilt hur du planerar att balansera tydliga instruktioner med eget elevskapande.

Avslutande reflektion

I den avslutande reflektionen bör du kommentera hur ditt genomförande gick för varje enskild rubrik i förarbetet.

Du bör redogöra för speciella svårigheter som eleverna hade eller om det fanns moment som gick förvånansvärt lätt. Om flera elever begick samma fel, visade på samma missuppfattningar eller ställde samma frågor, bör du redovisa detta.

När man använder digital teknik i undervisningen är det inte helt ovanligt att man drabbas av tekniska missöden som att datorer inte fungerar, nätverket går ner, projektorn slocknar, eller liknande. Redogör för eventuella tekniska missöden.

Upptäckte du under lektionen att du själv saknade programmeringskunskaper? I så fall vad? Kan du i efterhand lära dig det du saknade?

Tyckte du att din undervisning skilde sig från annan undervisning, exempelvis dina vanliga matematiklektioner? Fanns det likheter mellan att lära ut programmering och lära ut exempelvis matematik?

Alla andra tankar som du har kring din undervisning kan du också redovisa. Se också kommentaren kring efterreflektion för temat Processing och det valfria temat.

Avsluta din reflektion med att beskriva hur du skulle göra om du skulle genomföra samma lektionsupplägg en gång till. Vad skulle du ändra på? Vad skulle du behålla?

Varianter av två undervisningsupplägg

Om du för tillfället inte är verksam som lärare och därför inte kan genomföra några lektioner, ska du ändå beskriva två tänkta undervisningsupplägg och för varje upplägg lämna in den del som kallas Förarbete. Istället för att genomföra lektioner och skriva avslutande reflektioner, bör du läsa litteratur eller se föreläsningar om programmering för ungdomar, sedan skriftligen redogöra för de kunskaper du inhämtat. I den skriftliga redovisningen bör du också kritiskt granska det material du använt. Din redovisning ska också redovisas muntligt för de andra deltagarna vid den sista fysiska träffen då de kollegiala samarbetena redovisas.

Kollegialt lärande

Du ska under kursens gång samarbeta med andra kursdeltagarna.

Ni ska ungefär varannan vecka ha möten då ni diskuterar programmering och undervisning. De andra lärarna kan vara lärare på samma skola så att ni har fysiska möten. De kan också vara lärare som bor på sådana geografiska avstånd att ni måste hålla era möten med hjälp av digital teknik. Se till att ni inom gruppen fördelar arbetet med att sammankalla till möten.

Vad beträffar genomförandet av undervisningsuppläggen bestämmer ni själva inom gruppen hur ni ska göra. Flera deltagare kan genomföra exakt samma undervisningsupplägg och sedan diskutera olika aspekter av hur genomförandet gick. Ni kan också välja att genomföra olika undervisningsupplägg och istället diskutera hur de olika uppläggen gick. Lärarskicklighet får man till stor del av att undervisa. Genom att samarbeta och ta del av varandras erfarenheter ska ni förhoppningsvis kunna lära er mer på kortare tid.

Oavsett hur ni väljer att göra ska varje deltagare lämna in en individuell skriftlig redogörelse för sina två undervisningsupplägg.

Ni bör någon gång inom gruppen diskutera frågan om bedömning. Bör eleverna bedömas och i så fall hur. Denna diskussion är enklast att genomföra efter det att ni testat att undervisa programmering.

För varje undervisningsupplägg ska ni skriva en skriftlig sammanfattning av det ni kommit fram till inom gruppen. Försök att få med vad som fungerat bra och vad som fungerat sämre. Redogör också för kopplingar mellan matematik och programmering som dykt upp under lektionstillfällena. Försök att formulera råd om programmeringsundervisning utifrån era egna erfarenheter.

Vid själva skrivandet kan det vara enklast att använda något program för kollaborativt skrivande, exempelvis Google Drive.

Utöver de skriftliga sammanfattningarna ska ni också som grupp producera ett antal så kallade avlusningsövningar för Scratch och för Processing. Det vill säga övningar som består av felaktig kod som elever ska rätta. Se beskrivningen av avlusningsövning på Kom igång med Scratch: Avlusningsövningar. Tanken med dessa avlusningsövningar är att ni själva ska kunna använda dem i er undervisning efter kursens slut.

Vid den sista fysiska träffen ska ni som grupp muntligen redovisa det ni kommit fram till för de andra kursdeltagarna. Ni bestämmer själva vad ni vill ta upp vid detta tillfälle.

Sammanfattningsvis ska ni som grupp lämna in följande skriftliga dokument.

  • En sammanfattning av de tre undervisningsuppläggen samt en sammanfattning av era diskussioner om bedömning.
  • Några avlusningsövningar i Scratch. Övningarna ska vara gjorda i Scratch så att elever kan remixa dem. Ni lämnar in en lista med länkar till Scratch-programmen.
  • Några avlusningsövningar i Processing. Övningarna kan vara gjorda i OpenProcessing så att elever kan remixa dem. De kan också delas ut som kod i pappersform. Ni lämnar antingen in en lista med länkar till OpenProcessing eller kod som text samlade i ett dokument.