qr code

Om kursen

Ett undervisningsupplägg

Om kursen

Ett undervisningsupplägg

Du ska under kursens gång planera, genomföra och skriftligen redovisa ett undervisningsupplägg. Ett undervisningsupplägg kan sträcka sig över en eller flera lektioner. Lektionen/lektionerna ska handla om programmering i antingen Processing eller Python.

Du väljer själv om det ska handla om nybörjarprogrammering eller om du vill förutsätta att eleverna redan kan grunderna.

Den skriftliga redovisningen av varje undervisningsupplägget ska bestå av två delar. En del som du lämpligen skriver innan lektionen genomförs och en del som du skriver efteråt. De två delarna beskrivs nedan som Förarbete och Avslutande reflektion.

Förarbete

I delen förarbete bör du ha med följande rubriker

Förkunskaper och förberedelse
Vilka förkunskaper ska eleverna ha inför lektionen/lektionerna? Krävs det att ni har gjort någonting inför lektionsupplägget? Om programmeringen knyter an till något ni gjort i matematikundervisningen bör detta nämnas här.
Planerad tidsåtgång
Beskriv hur lång tid du i förväg beräknar att ditt upplägg ska ta.
Lärandemål
Beskriv vad du förväntar att eleverna ska lära sig. Om ditt upplägg innefattar grundläggande programmeringsbegrepp, eller om du vill knyta an till begrepp inom matematiken, bör detta stå med här. Om du förväntar dig att elever ska ta egna initiativ och ägna sig åt eget skapande, nämner du det här. Om du hoppas kunna väcka intresse, eller vill kunna vrida och vända på begrepp, eller vill att eleverna ska få en ökad förståelse ‐ skriver du det här.
Material
Under den här rubriken beskriver du eventuellt material som du vill använda. Materialet kan vara videofilmer som eleverna ska se, program som andra eller du själv gjort som eleverna ska studera eller remixa, programmeringsuppgifter eller övningar som du själv eller någon annan gjort, m.m. Det går också bra att inte använda något material alls. Material som du gör själv kan du antingen kortfattad beskriva eller lämna in som en bilaga till redovisningen.
Genomförande
Beskriv kort hur du tänker genomföra lektionen och beskriv särskilt hur du planerar att balansera tydliga instruktioner med eget elevskapande.

Avslutande reflektion

I den avslutande reflektionen bör du kommentera hur ditt genomförande gick för varje enskild rubrik i förarbetet.

Du bör redogöra för speciella svårigheter som eleverna hade eller om det fanns moment som gick förvånansvärt lätt. Om flera elever begick samma fel, visade på samma missuppfattningar eller ställde samma frågor, bör du redovisa detta.

När man använder digital teknik i undervisningen är det inte helt ovanligt att man drabbas av tekniska missöden som att datorer inte fungerar, nätverket går ner, projektorn slocknar, eller liknande. Redogör för eventuella tekniska missöden.

Upptäckte du under lektionen att du själv saknade programmeringskunskaper? I så fall vad? Kan du i efterhand lära dig det du saknade?

Tyckte du att din undervisning skilde sig från annan undervisning, exempelvis dina vanliga matematiklektioner? Fanns det likheter mellan att lära ut programmering och lära ut exempelvis matematik?

Alla andra tankar som du har kring din undervisning kan du också redovisa.

Avsluta din reflektion med att beskriva hur du skulle göra om du skulle genomföra samma lektionsupplägg en gång till. Vad skulle du ändra på? Vad skulle du behålla?

Varianter av undervisningsupplägg

Om du för tillfället inte är verksam som lärare och därför inte kan genomföra några lektioner, ska du ändå beskriva ett tänkt undervisningsupplägg och lämna in den del som kallas Förarbete. Istället för att genomföra lektioner och skriva avslutande reflektion, bör du läsa litteratur eller se föreläsningar om programmering för ungdomar, sedan skriftligen redogöra för de kunskaper du inhämtat. I den skriftliga redovisningen bör du också kritiskt granska det material du använt. Din redovisning ska också redovisas muntligt för de andra deltagarna vid den sista fysiska träffen då de kollegiala samarbetena redovisas.

Kollegialt lärande

Du ska under kursens gång samarbeta med andra kursdeltagare.

Ni ska ungefär varannan vecka ha möten då ni diskuterar programmering och undervisning. De andra lärarna kan vara lärare på samma skola så att ni har fysiska möten. De kan också vara lärare som bor på sådana geografiska avstånd att ni måste hålla era möten med hjälp av digital teknik. Se till att ni inom gruppen fördelar arbetet med att sammankalla till möten.

Vad beträffar genomförandet av undervisningsuppläggen bestämmer ni själva inom gruppen hur ni ska göra. Flera deltagare kan genomföra exakt samma undervisningsupplägg och sedan diskutera olika aspekter av hur genomförandet gick. Ni kan också välja att genomföra olika undervisningsupplägg och istället diskutera hur de olika uppläggen gick. Lärarskicklighet får man till stor del av att undervisa. Genom att samarbeta och ta del av varandras erfarenheter ska ni förhoppningsvis kunna lära er mer på kortare tid.

Oavsett hur ni väljer att göra ska varje deltagare lämna in en individuell skriftlig redogörelse för sitt undervisningsupplägg.

Ni bör någon gång inom gruppen diskutera frågan om bedömning. Bör eleverna bedömas och i så fall hur. Denna diskussion är enklast att genomföra efter det att ni testat att undervisa programmering.

Det kollegiala lärandet redovisa muntligen i slutet av kursen. För varje undervisningsupplägg ska ni göra en sammanfattning av det ni kommit fram till inom gruppen. Försök att få med vad som fungerat bra och vad som fungerat sämre. Redogör också för kopplingar mellan matematik och programmering som dykt upp under lektionstillfällena. Försök att formulera råd om programmeringsundervisning utifrån era egna erfarenheter.