Matematik & digitala verktyg

Fortbildning för lärare

Med anledning av de nya kursplaner som Skolverket föreslagit, ges fortbildningar för matematiklärare.

Detaljerad information om innehållet kommer under kursens gång att läggas på kursens Moodle-sida. Deltagare kan antingen betrakta sidan som gäst med lösenord, eller få ett eget konto för inloggning.

Program som används

All programvara som används är gratis och bygger på öppen källkod. Deltagarna måste ta med egen dator till varje kurstillfälle. Det går bra att köra alla program online men i vissa fall är de nedladdade versionerna bättre. Tablets såsom iPads duger inte.

GeoGebra

GeoGebra är en dynamisk och interaktiv programvara som antingen kan laddas ner till din dator eller köras online i en webbläsare. Den nedladdade versionen är något bättre och rekommenderas.

GeoGebra innehåller verktyg för att hantera CAS, geometri, funktionslära, statistik och kalkylblad. Det finns även möjligheter att ladda upp material till GeoGebras hemsida, material som sedan kan användas av elever. Ladda ner GeoGebra från sidan www.geogebra.org.

Scratch

Scratch är ett så kallat visuellt programmeringsspråk som är utvecklat vid MITs Lifelong Kindergarten Group. Med visuell programmering skapar man program genom att pussla ihop kod på ett sätt som liknar att bygga LEGO. På detta vis kan barn lära sig de logiska principerna för programmering utan att behöva lära sig skriva knepig syntax.

Efter att ha skapat ett konto på sidan scratch.mit.edu gör du dina program i webbläsaren.

Python & IPython

Python är ett programmeringsspråk som är väl lämpat för beräkningsmatematik.

Med IPython kan du skapa interaktiva övningar genom att kombinera text, matematiska formler och körbar Python-kod. Dina dokument sparas som så kallade IPython Notebooks. En interaktiv IPython Notebook kan köras lokalt på en dator eller online.

Python kan du köra online på sidan https://repl.it/.

För att kunna köra både Python och IPython utan att behöva ladda ner någon programvara, ska vi använda SageMathCloud. På sidan cloud.sagemath.com kan du göra ett konto. SageMathCloud använder sig av programvaran SageMath vilken är utvecklad för att kunna hantera allehanda programmeringsspråk lämpade för beräkningsmatematik.

Processing

Processing är liksom Scratch utvecklat vid MIT. Processing bygger på programmeringsspråket Java men har en förenklad syntax som är utvecklat för att konstnärer, designers och andra icke-programmerare lätt ska kunna skapa program som är visuella (istället för textbaserade) och interaktiva.

Du kan ladda ner Processing till din dator på sidan processing.org. Med nedladdningen får du också automatiskt en lättanvänd editor som används till att skriva och köra program.

Om du inte kan ladda ner något till din dator går det att köra Processing online med hjälp av OpenProcessing. Du måste först göra ett OpenProcessing-konto. Den editor som används av OpenProcessing är betydligt sämre än den nedladdade versionen.

Nya kursplaner

Regeringen har gett skolverket uppdraget att föreslå en nationell it-strategi för skolväsendet. Skolverkets förslag för hur elevernas digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna finns i sin helhet på sidan Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan.

För matematikämnets del finns förslaget för grundskolan i dokumentet:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-strategier (pdf)

och förslaget för gymnasiet i dokumentet:

Ämnesplan - matematik, Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-strategier (pdf).

De nya kursplanerna förväntas börja gälla höstterminen 2017.

Programmering

En av de största förändringarna som påverkar matematikämnet är att eleverna ska lära sig programmera i grundskolan. Programmeringen är inlagd i ämnena matematik och teknik. Det finns (tyvärr) ingen uppdelning i texten på så vis att teknikämnet handlar om allmän programmering och matematikämnet innehåller den matematik som krävs för att programmera; istället är algoritmteori och allmän programmering inlagda i matematikämnet.

Kursplanen för årskurs 4-6 innehåller formuleringen:

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Kursplanen för årskurs 7-9 innehåller formuleringen;

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

För gymnasiets del står programmering nämnt explicit i kurserna Ma1c, Ma2c, Ma3bc, Ma4 och M5; under rubriken Problemlösning.

Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av realistiska situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.

För kurserna Ma1ab och Ma2ab används istället formuleringen:

Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av realistiska situationer, såväl med som utan digitala verktyg.

Andra förändringar

För grundskolans årskurs 7-9 finns formuleringen:

såväl med som utan digitala verktyg

under de flesta delrubriker. Utöver denna formulering läggs det en större tonvikt på konstruktion av geometriska objekt, geometriska mönster och mönster i talföljder; med och utan digitala verktyg.

För gymnasiets del används formuleringarna:

med digitala verktyg samt såväl med som utan digitala hjälpmedel

under de flesta delrubriker i de olika kurserna. Under flera delrubriker nämns det också explicit att eleverna ska lära sig använda symbolhanterande verktyg och kalkylblad.